Naše kompletné služby

V spoločnosti DAC Consulting sa v oblasti daní sústreďujeme predovšetkým na komplexné poradenstvo pri uplatňovaní predpisov o spotrebných daniach. Colnú oblasť vieme pokryť v celej šírke od poradenstva a konzultácií až po zastupovanie klientov pred orgánmi štátnej a verejnej správy. Chceme, aby od nás každý z našich klientov dostával servis na vysokej profesionálnej úrovni, ktorý bude vyhovovať všetkým jeho individuálnym potrebám. Preto každú spoluprácu dohovárame individuálne a snažíme sa jej priebeh poskladať tak, aby ste s ňou boli maximálne spokojní. Budeme radi, ak sa nám ozvete i v prípade, že ste na našich webových stránkach nenašli konkrétnu službu, ktorú práve hľadáte – urobíme všetko preto, aby sme Vám vyšli v ústrety. Súčasťou našich služieb je aj organizovanie seminárov a školení zameraných na oblasti cla a spotrebných daní. Tieto školenia ponúkame tak vo forme školení otvoreného typu, ako aj vo forme firemných školení pripravených presne podľa požiadaviek klienta. Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Colná problematika

Colné poradenstvo

Problematike ciel sa v spoločnosti DAC Consulting sústavne venujeme už viac ako desať rokov a po celú dobu starostlivo sledujeme všetky novinky v oblasti. Všetkým svojim zákazníkom tak dokážeme poskytnúť komplexné poradenstvo na vysokej odbornej úrovni, vďaka ktorým sa uistí, že ich cezhraničné obchody budú prebiehať bez problémov a v perfektnom súlade s platnými predpismi.

Okrem samotného colného poradenstva ponúkame i zastúpenie klientov pred orgánmi finančnej správy. Robíme to najmä v rámci konaní, ktoré nemajú charakter colného konania. Ide spravidla o vybavovanie rôznych povolení či stanovísk, prípadne o odvolacie konanie voči rozhodnutiam colných orgánov.

Schválený hospodársky subjekt

V rámci našich služieb ponúkame klientom pomoc pri získaní statusu tzv. schváleného hospodárskeho subjektu. Pre zákazníka v rámci našich služieb ponúkame:

 • kompletné spracovanie žiadosti o získanie statusu schváleného hospodárskeho subjektu,
 • spracovanie potrebných príloh k žiadosti,
 • zastúpenie počas celého priebehu konania,
 • komunikáciu s colnými orgánmi,
 • návrh opatrení na optimalizáciu procesov klienta súvisiacich s uplatňovaním colných predpisov,
 • konzultácie a poradenstvo po celú dobu spolupráce.

Čo je schválený hospodársky subjekt? Obvyklou definíciou tohto pojmu (anglicky Authorized Economic Operators) je „bezpečná súčasť dodávateľského reťazca, ktorý sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje činnostiam, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy“. Patriť sem tak môžu okrem iných výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia, dopravcovia a ďalší.

Status schváleného hospodárskeho subjektu so sebou nesie celý rad výhod, vrátane minimalizácie formalít vďaka možnosti používania zjednodušených colných postupov, menšieho množstva kontrol, a získania značky kvality pre európskych i mimoeurópskych obchodných partnerov.

Žiadosť o status schváleného hospodárskeho subjektu zariaďujeme na všetky typy osvedčení:

 • typ C – pre subjekty využívajúce colné zjednodušené colné postupy;
 • typ S – pre subjekty žiadajúce o zjednodušenie colných kontrol na hraniciach colného územia EÚ;
 • typ F – kombinované osvedčenie.

Colný audit

Colný audit robíme pre všetkých klientov, ktorí by radi komplexne posúdili fungovanie vlastného systému pri vývoze a dovoze produktov, efektívnosť celého logistického procesu i procesu colnej deklarácie. Identifikujeme pre Vás miesta, kde by bolo možné systém zjednodušiť alebo zefektívniť a ušetriť tak finančné prostriedky i čas.

Ďalšie služby:

 • Poradenstvo v problematike systému INTRASTAT: Systém INTRASTAT slúži na zbieranie štatistických údajov o obchode medzi jednotlivými krajinami Európskej únie. V súvislosti s fungovaním tohto systému Vám radi poskytneme komplexné odborné poradenstvo.
 • Problematika režimu „42“: colný režim označovaný kódom 42 umožňuje hospodárskemu subjektu oslobodenie od DPH v prípade, že sa produkt následne preváža do iného členského štátu, takže sa na neho povinnosť zaplatiť DPH vzťahuje až v krajine určenia. V rámci problematiky, ktorá sa režimu 42 týka, Vám poskytneme poradenstvo pre uplatňovanie colných a daňových predpisov v tomto režime, zastúpenie pri kontrole colných a daňových orgánov, prípadne sprostredkujeme zastúpenie pri súdnom konaní.

Daňové poradenstvo

V rámci daňového poradenstva sa špecializujeme predovšetkým na problematiku spotrebných daní. Aktívne sledujeme vývoj celej súvisiacej legislatívy, takže svojim klientom dokážeme poskytnúť kvalitné služby založené na podrobnej znalosti aktuálne platných predpisov.

Okrem samotného daňového poradenstva ponúkame tiež realizáciu daňového auditu za účelom optimalizácie celého systému, aby ste platili len to, čo skutočne musíte. Audit prebieha na základe podrobnej znalosti Vami dodaných podkladov i konzultácií s pracovníkmi Vašej spoločnosti.

Právne služby

V oblasti práva Vám prostredníctvom partnerskej advokátskej kancelárie Prosman & Pavlovič dokážeme sprostredkovať jednak komplexné právne poradenstvo predovšetkým v oblastiach daní a ciel, jednak kvalitné právne zastúpenie na súde i behom konaní s orgánmi verejnej a štátnej správy.

Semináre a školenia

Každý rok vypisujeme desiatky termínov odborných školení a seminárov, ktoré behom jedného i viacej dní poskytnú Vám i Vašim zamestnancom kompletné informácie o zvolenej oblasti daňovej alebo colnej problematiky. Vedieme semináre s obecným zameraním, ktoré majú za cieľ pomôcť začiatočníkom i pokročilým získať širokú orientáciu v oblasti daní alebo ciel, ale tiež semináre zamerané na konkrétne témy (napr. systém INTRASTAT, INCOTERMS alebo problematiku spotrebných daní). Okrem  pravidelne vypisovaných kurzov pre Vás radi zrealizujeme tiež seminár na mieru len pre zamestnancov Vašej spoločnosti.