Schulungen und Seminare

Komu odporúčame toto školenie:

školenie je určené najmä pre obchodníkov, manažérov, pracovníkov logistiky a iných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchodných aktivít firmy; mali by sa ho zúčastniť takí pracovníci, ktorí musia poznať vzťah realizovaných zahraničnoobchodných transakcií k colným predpisom.

Ciele školenia:

cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich uplatňovaním v praxi; vedomosti získané v rámci školenia by mali menovaným pomôcť orientovať sa v colnej problematike a tým uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovanie dodávok tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Lepšia znalosť colnej problematiky môže zlepšiť komunikáciu a vzťahy s internými alebo externými partnermi, ktorí zodpovedajú za realizáciu colných formalít pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru.

Rozsah školenia: 2 dni (2 × 6÷8 hod.)

Cena školenia: 260,- € (bez DPH)

 • Obsah:
1. deň

 • základné colné predpisy EÚ a SR,
 • základné pojmy a terminológia v colnej problematike,
 • podávanie predbežných colných vyhlásení,
 • colné režimy a colne schválené určenia, vysvetlenie, význam,
 • zjednodušené postupy a štatút Schváleného hospodárskeho subjektu,
 • diskusia, otázky a odpovede.

2. deň

 • colný sadzobník EÚ a systém TARIC,
 • pôvod tovaru a preferenčné dohody Európskej únie (vplyv na úspešnosť a výhodnosť obchodných transakcií),
 • doklady o pôvode (EUR 1, FORM A, vyhlásenie na faktúre),
 • preukazovanie štatútu tovaru (T2L, T2M, T2F, A.TR, T5, a pod.),
 • colné doklady pri dovoze, vývoze a tranzite (JCD, EAD, STD, karnet TIR, karnet ATA),
 • pravidlá INCOTERMS 2010 – základy,
 • diskusia, otázky a odpovede.

Komu odporúčame toto školenie:

školenie je určené najmä pre pracovníkov, ktorí vo firme zodpovedajú za vedenie evidencií súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými štátmi EÚ, alebo iných pracovníkov, ktorí zodpovedajú za zostavovanie hlásení INTRASTAT.

Ciele školenia:

cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s legislatívou upravujúcou oblasť INTRASTATU a s jej správnym uplatňovaním v praxi; vedomosti získané v rámci školenia by mali menovaným zaručiť správnu orientáciu v problematike INTRASTATU a poskytnúť dostatočný základ pre prácu v onblasti zostavovania štatistických hlásení týkajúcich sa pohybu tovaru medzi členskými štátmi EÚ.

Rozsah školenia: 1 deň (6 hod.)

Cena školenia: 145,- € (bez DPH)

Obsah:

 • úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu,
 • predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť INTRASTATU,
 • metodika zberu štatistických údajov,
 • postup pri príprave štatistických hlásení,
 • aplikácia na elektronickú prípravu štatistických hlásení a elektronickú komunikáciu,
 • praktické príklady,
 • diskusia, otázky a odpovede.

Komu odporúčame toto školenie:

školenie je určené najmä pre obchodníkov, manažérov, pracovníkov logistiky a iných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchodných aktivít firmy, ako aj pre pracovníkov na úseku colnej deklarácie.

Ciele školenia:

cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s pravidlami používania dodacích podmienok v zahraničnom obchode a s ich správnym uplatňovaním v praxi; vedomosti získané v rámci školenia by mali účastníkom pomôcť orientovať sa v problematike používania dodacích podmienok a tým uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovať dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.

Rozsah školenia: 1 deň (6 hod.)

Cena školenia: 145,- € (bez DPH)

Obsah:

 • úvod do problematiky uplatňovania dodacích podmienok v zahraničnom obchode
 • charakteristika medzinárodných pravidiel pre dodacie podmienky
 • výklad jednotlivých alternatív medzinárodných pravidiel pre dodacie podmienky,
 • prehľad povinností predávajúceho a kupujúceho na základe pravidiel pre dodacie podmienky,
 • vplyv použitia jednotlivých pravidiel na povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru,
 • praktické príklady,
 • diskusia, otázky a odpovede

Komu je seminár určený:

seminár je určený najmä pre záujemcov o hlbšie vedomosti v špecifických oblastiach uplatňovania colných predpisov.

Ciele seminára:

cieľom konzultačného seminára je rozšíriť vedomosti záujemcov v špecifických oblastiach uplatňovania colných predpisov; je určený najmä pre spoločnosti, ktoré sú aktívne v oblasti dovozu, vývozu a tranzitu tovaru a pre pracovníkov, ktorí sa priamo podieľajú na vybavovaní colných formalít, preto je vhodné obsah seminára vopred konzultovať, prípadne zaslať presné požiadavky na obsah tak, aby bolo možné seminár prispôsobiť požiadavkám účastníkov.

Seminár odporúčame realizovať v uzavretej forme priamo v spoločnosti záujemcu ako firemné školenie v rámci vzdelávania zamestnancov. Hlavnou výhodou je, že takéto semináre „šijeme na mieru“.

V súčasnosti na základe požiadaviek záujemcov ponúkame konzultačné semináre na tieto témy:

– nový Colný kódex Únie a ostatné súvisiace colné predpisy,

– pravidlá zatrieďovania tovaru, základy práce s colným sadzobníkom,

– pravidlá pôvodu tovaru,

– colná hodnota a výmer cla.

Cena školenia: bude dohodnutá individuálne v závislosti od obsahu a rozsahu

Komu je školenie určené:

školenie je určené najmä pre obchodníkov, manažérov, pracovníkov logistiky a iných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na výrobe, predaji, skladovaní, výrobnej spotrebe alebo na preprave tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane; vedomosti získané v rámci školenia by mali menovaným uľahčiť orientáciu v problematike uplatňovania spotrebných daní.

Ciele školenia:

cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s legislatívou upravujúcou oblasť spotrebných daní a s jej správnym uplatňovaním v praxi.

Oboznámte sa s legislatívou upravujúcou oblasť spotrebných daní a s jej správnym uplatňovaním v praxi. Vedomosti získané v rámci školenia Vám uľahčia orientáciu v problematike uplatňovania spotrebných daní.

Rozsah školenia: podľa požiadaviek objednávateľa

Cena školenia: 145,- € (bez DPH) v prípade jednodňového školenia otvoreného typu; v prípade školenia upraveného podľa požiadaviek objednávateľa bude cena dohodnutá individuálne

Obsah*:

 • úvod do problematiky spotrebných daní,
 • predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť spotrebných daní,
 • metodika aplikovania zákonov o spotrebných daniach,
 • povinnosti daňových subjektov,
 • výroba tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani,
 • skladovanie a preprava tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani,
 • elektronická komunikácia s colným úradom pri preprave tovaru v režime pozastavenia dane,
 • praktické príklady,
 • diskusia, otázky a odpovede.

*Vyššie uvedený obsah je len orientačný. Vieme Vám pripraviť obsah „šitý na mieru“.

Komu je tento kurz určený:

kurz je určený najmä pre pracovníkov, ktorí začínajú pracovať v oblasti colnej deklarácie; môže ísť o novoprijatých pracovníkov podnikov, o súkromných podnikateľov (živnostníkov), ktorí chcú začať podnikať v oblasti colnej deklarácie, o zamestnancov podnikov, ktorým v rámci reorganizácie pribudla agenda colnej deklarácie a pod.

Ciele kurzu:

cieľom kurzu je poskytnúť poslucháčom základný prehľad v oblasti uplatňovania colných predpisov pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru, naučiť poslucháčov vyplňovať a podávať colné vyhlásenia, ako aj orientovať sa v základoch práce s colným sadzobníkom pri zatrieďovaní tovaru; absolvent kurzu by mal získať základné vedomosti pre samostatnú prácu na pozícii colný deklarant.

Rozsah kurzu: 4 dni (denne 7-8 hodín prednášok a cvičení)

Obsah: presný obsah bude zaslaný prihláseným záujemcom.

Cena školenia: 520,- € (bez DPH)

Podmienky účasti na školeniach
Dôležité oznamy pre účastníkov školení k obchodným podmienkam:

 • Daňový doklad, faktúru Vám odovzdáme po skončení vzdelávacej aktivity alebo pošleme poštou najneskôr do 14 dní od zdaniteľného plnenia;
 • Vyplnením prihlasovacieho formulára a jeho odoslaním sa záväzne prihlasujete na príslušnú vzdelávaciu aktivitu v požadovanom termíne a na zvolenom mieste;
 • Odoslaním prihlasovacieho formulára potvrdzujete účasť na vzdelávacej aktivite a úhradu účastníckeho poplatku v zodpovedajúcej sume, ktorú nájdete na tejto stránke alebo Vám oznámime v spätnej správe alebo v cenovej ponuke. Informácie k cenám našich vybraných školení a cenové ponuky zásadne poskytujeme klientom elektronicky pri uvedení spätného kontaktu;
 • Doklad o zaplatení účastníckeho poplatku láskavo odošlite e-mailom čo najskôr pred termínom konania seminára na e-mail skolenia@dacconsulting.sk;
 • Svojim Kliknutím na „Odoslať“ zároveň udeľujete súhlas so zasielaním informácií o vzdelávacích aktivitách DAC Consulting;
 • V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na organizačné zmeny, ktoré včas prihláseným účastníkom oznámime (preto je nevyhnutné uvádzať váš kontaktný e-mail a telefonický kontakt);
 • Ak by záujem o niektorú aktivitu bol príliš slabý, vyhradzujeme si právo zrušiť aktivitu a najneskôr v deň nasledujúci po dni uzávierky prihlášok oznámiť prihláseným účastníkom zrušenie konania vzdelávacej aktivity, prípadne náhradný termín konania, pri nekonaní účastnícke poplatky vraciame.
Platobné podmienky

Úhradu účastníckeho poplatku vykonajte bezhotovostne v prospech účtu vedeného v Tatra banka č. ú. 2622824855/1100 (v tvare IBAN: SK90 1100 0000 0026 2282 4855), ako variabilný symbol (VS) uveďte Vaše IČO.

 • Ak potrebujete na účely úhrady účastníckeho poplatku preddavkovú faktúru, vystavíme ju a zašleme na základe vyžiadania cestou e-mailu. V tom prípade na identifikáciu platby použite VS z preddavkovej faktúry.
 • Účastnícky poplatok pri všeobecných akciách otvoreného typu zahŕňa študijné materiály (písomné alebo na nosiči dát), občerstvenie, náklady na zabezpečenie aktivity.
 • Účastnícky poplatok je splatný v deň uzávierky prihlášok, najneskôr v deň konania školenia.
 • Termín uzávierky prihlášok – spravidla 7 dní pred termínom konania akcie (ak v detailoch akcie nie je uvedené inak). Platba bezhotovostne na účet. Vo výnimočných prípadoch v hotovosti len po predchádzajúcej dohode s organizátorom.
 • K prezentácii prineste prosím doklad o zaplatení.
 • Pri internej forme zodpovedá za účasť prihlásených osôb objednávateľ, predmetom fakturácie bude rozsah školenia nezávisle od prihláseného počtu osôb (okrem prípadov, keď sa dohodne odlišný postup).
 • Podané prihlášky je možné stornovať najneskôr v deň uzávierky prihlášok bez poplatku.
 • Za storno prihlášky v čase medzi dňom uzávierky prihlášok a dňom konania vzdelávacej aktivity účtujeme 50 % z účastníckeho poplatku.
 • Pri neúčasti, zrušení prihlášky po termíne sa účastnícky poplatok nevracia. Umožňujeme účasť náhradníka.
 • Stálym klientom DAC Consulting, spol. s r. o. môžeme poskytnúť zaujímavé zľavy.
 • Zľavy poskytujeme aj v prípade účasti väčšieho počtu osôb z jednej firmy (viac ako 2 osoby).