Colné poradenstvo


Problematike ciel sa v spoločnosti DAC Consulting sústavne venujeme už viac ako desať rokov a po celú dobu starostlivo sledujeme všetky novinky v oblasti. Všetkým svojim zákazníkom tak dokážeme poskytnúť komplexné poradenstvo na vysokej odbornej úrovni, vďaka ktorým sa uistí, že ich cezhraničné obchody budú prebiehať bez problémov a v perfektnom súlade s platnými predpismi.

Colné poradenstvo poskytujeme najmä (nie však výlučne) v nasledovných oblastiach:


Colné zatrieďovanie tovaru (tarifná klasifikácia)

Dovozné clo, ktoré sa má zaplatiť, je založené na Colnom sadzobníku. Dovozné clo a ostatné opatrenia ustanovené v predpisoch EÚ upravujúce osobitné oblasti obchodu s tovarom sa uplatňujú najmä podľa nomenklatúrneho zatriedenia tohto tovaru.

Nomenklatúrnym zatriedením tovaru je určenie jednej z podpoložiek alebo ďalšieho triedenia kombinovanej nomenklatúry, do ktorej sa má tento tovar zatriediť. V určení jednej z podpoložiek kombinovanej nomenklatúry alebo ďalšieho členenia kombinovanej nomenklatúry alebo akejkoľvek inej nomenklatúry zloženej na kombinovanej nomenklatúre spočíva nomenklatúrne zatriedenie tovaru na účely uplatňovania nesadzobných opatrení.

Spoločný colný sadzobník je ustanovený Colným sadzobníkom, v ktorom sa každoročne mení Príloha I, a tak sa pravidelne zavádza Colný sadzobník pre každý kalendárny rok.

Každý colný sadzobník (colná tarifa) pozostáva z kombinácie dvoch hlavných prvkov, a to z tovarovej nomenklatúry a z colných sadzieb. Tovarová nomenklatúra je systematický zoznam tovarov, ktoré prichádzajú do úvahy v obehu pri styku s tretími krajinami. Obsahuje príslušný číselný kód a opis tovaru prináležiaceho k danému číselnému kódu. Tovarová nomenklatúra presahuje rámec colného práva a nachádza uplatnenie aj v iných odvetviach práva, napríklad v oblasti daňového práva. Colná sadzba je kritérium pre vznikajúci colný dlh. Colné sadzby triedime podľa základu pre vymeranie cla na:

 • hodnotové clo (valorické),
 • špecifické clo,
 • kombinované clo.

Zatriedenie tovaru podľa opisu do príslušnej podpoložky však nie je vždy jednoduché a ten istý tovar môže zdanlivo spĺňať opis na zatriedenie do dvoch alebo viacerých podpoložiek kombinovanej nomenklatúry. A práve kvôli druhému prvku colného tarifu, ktorým je colná sadzba, existuje prirodzene tendencia zo strany deklaranta preukázať, že konkrétny tovar opisom patrí do tej podpoložky kombinovanej nomenklatúry, s ktorou je spojená nižšia colná sadzba alebo ktorá nespadá pod iné obmedzujúce opatrenia podľa osobitných predpisov. Nie je možné, a ani nebolo cieľom tvorby colného tarifu, aby bol každý existujúci obchodovateľný tovar uvedený v opise a priradený ku konkrétnej podpoložke kombinovanej nomenklatúry. Z uvedených dôvodov dochádza k výkladu opisu položiek alebo podpoložiek, kde je dôležité doslovné znenie a tiež poznámky k colnej tarife.

Na tieto účely slúžia Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre a pre prácu s colnou tarifou sú nevyhnutnou pomôckou. Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre sa v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie považujú za uznávanú pomôcku pre použitie colnej tarify už od roku 1970 a aktuálne sa publikujú v súlade s článkom 9 ods. 1 Colného sadzobníka o colnej a štatistickej nomenklatúry a spoločnom Colnom sadzobníku. Nemajú povahu prameňa práva, ale majú povahu administratívneho pokynu. Vo Vysvetlivkách ku kombinovanej nomenklatúre je zhrnutých niekoľko prameňov, medzi inými aj Vysvetlivky k harmonizovanému systému, rozhodnutia Únie, súdne rozhodnutia, národné rozhodnutia a pokyny. V tejto súvislosti treba uviesť, že Colný sadzobník v úvode obsahuje Všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, Všeobecné pravidlá týkajúce sa colných sadzieb a Všeobecné pravidlá uplatniteľné na nomenklatúru a colné sadzby, ktoré sú takisto neodmysliteľnou pomôckou v procese zatrieďovania tovaru pod príslušnú podpoložku KN.


Colná hodnota (colné hodnotenie)

Ako už bolo uvedené v podkapitole Colný sadzobník a nomenklatúrne zatriedenie tovaru, rozoznávame clá:

 • hodnotové clá sú clá, ktorých colné sadzby sú vyjadrené ako percentuálny podiel z colnej hodnoty,
 • špecifické clá, pri ktorých je základom pre výpočet cla iná veličina ako colná hodnota, napríklad hmotnosť, objem, plocha alebo obsah alkoholu a sadzba je vyjadrená ako pevná suma na jednotku danej veličiny,
 • kombinované clá, pri výpočte ktorých sa používajú prvky tak hodnotového cla, ako aj špecifického cla.

Práve hodnotové clá (valorické) sú najčastejšie používanými clami, a teda najpoužívanejším základom pre výpočet cla je colná hodnota tvaru. Práve z tohto dôvodu má téma colnej hodnoty v colných predpisoch osobitné miesto medzi faktormi, na základe ktorých sa uplatňuje clo. Navyše na rozdiel od základu pre špecifické clá, pre ktorý sa nevyžaduje osobitná úprava, keďže na určenie váhy, objemu, plochy ani nie je potrebná, v prípade colnej hodnoty sa táto osobitná úprava jednoznačne vyžaduje, pretože v súvislosti s týmto druhom základu pre výpočet cla vyvstáva množstvo otázok. Tieto otázky sú riešené práve v právnej úprave pre colnú hodnotu.

Aj keď colné predpisy definíciu pojmu colná hodnota neobsahujú, je možné všeobecne ustáliť, že ide o hodnotu tovaru, a to prevodnú alebo náhradne určenú aktuálnu hodnotu, ktorá sa používa ako základ pre výmer valorického cla pri dovoze alebo vývoze tovaru.

Obsah pojmu colnej hodnoty sa spresňuje a konkretizuje v samotnej právnej úprave obsiahnutej jednak v článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a Dohovore o colnej hodnote Svetovej colnej organizácie (WCO) a jednak v úprave európskej colnej legislatívy, ktorá z uvedených medzinárodných úprav vychádza.

Rozoznávame šesť metód určovania colnej hodnoty, ktoré sa používajú v určenom poradí. Ak sa colná hodnota tovaru určí podľa jednej metódy, všetky ostatné metódy za ňou v poradí nasledujúce sú vylúčené. Len v prípade 4. a 5. metódy možno na žiadosť deklaranta poradie zmeniť.


Pôvod tovaru (preferenčný pôvod tovaru a nepreferenčný pôvod tovaru) 

Problematika pôvodu tovaru je veľmi komplikovaná a viacvrstvová, je založená predovšetkým na medzinárodných dohodách, ale úpravu obsahuje aj európska colná legislatíva najmä kvôli autonómnym preferenčným opatreniam, ktoré môžu byť uplatňované v rámci tzv. všeobecného systému preferencií (GSP) voči rozvojovým a najmenej rozvinutým štátom alebo sa môžu týkať iných jednostranných opatrení Únie. Pôvod tovaru je navyše významná kategória pre dovoz, ako aj pre vývoz, takže sa ním musíme zaoberať z hľadiska Únie z oboch strán, jednak sa uplatňujú preferencie alebo obchodnopolitické opatrenia pri dovoze do Únie, jednak má Únia záujem, aby vývozcovia tovaru z Únie mali nárok na pridelenie preferencie vo vzťahu k vyvážanému tovaru v tretích štátoch dovozu, ak sú splnené podmienky.

Dôležitosť tejto problematiky vyplýva najmä z toho, že predpokladom pre výber príslušnej colnej sadzby, najmä pre priznanie akéhokoľvek preferenčného sadzobného opatrenia, zníženie cla alebo tarifné oslobodenie od cla, alebo akéhokoľvek iného zvýhodneného sadzobného zaobchádzania, a to či už z hľadiska Únie pri dovoze alebo vývoze do tretej krajiny, je preukázanie pôvodu tovaru.

Rozlišuje sa medzi nepreferenčným pôvodom a preferenčným pôvodom tovaru. Určenie nepreferenčného pôvodu má za cieľ zabezpečiť uplatnenie obchodnopolitických opatrení, ktoré sa viažu na pôvod tovaru. Určenie preferenčného pôvodu má za cieľ poskytnúť zníženie colných sadzieb (preferenčné sadzobné opatrenia) pre prípady dovozu tovaru zo zvýhodnenej krajiny alebo vývozu tovaru do zvýhodnenej krajiny.


Zjednodušené postupy

Zjednodušenia upravené colnými predpismi predstavujú významný právny nástroj urýchlenia colných formalít počas priebehu colného konania. Sú vnímané ako súčasť colnej politiky Únie, ktoré zjednodušujú obchodovanie v dodávateľskom reťazci medzi hospodárskymi subjektmi vo forme striktne upravenej Colným kódexom Únie a jeho súvisiacich predpisov.

Podstata colných zjednodušení spočíva v urýchlení medzinárodného obchodu bez toho, aby bol narušený riadny priebeh colného konania. Zjednodušenia je možné zvyčajne využívať na základe štruktúrovaného povolenia, ktoré vydávajú colné orgány. V povolení sa definujú podmienky využívania zjednodušenia, spočívajúce v presune určitých oprávnení colných orgánov na držiteľa povolenia alebo v zmenšení povinností držiteľa povolenia. Tento presun však nemožno vnímať ako absolútny, nakoľko colné orgány si vždy ponechávajú možnosť zasiahnuť do prebiehajúceho procesu colného konania. Táto možnosť vychádza aj z výsledkov riadenia rizika colnými orgánmi za využitia rôznych analytických postupov spojených s prestupom tovaru z colného územia Únie a, naopak, kedy colné orgány využijú svoje oprávnenia a právne relevantným spôsobom zasiahnu do procesu realizovania colných formalít. Častokrát ide o zjednodušenia, ktorými môžu disponovať iba Schválené hospodárske subjekty alebo sa vyžaduje, aby hospodárske subjekty splnili určité kritériá, ktoré sa preverujú zas len v rámci konania o udelení povolenia Schváleného hospodárskeho subjektu. Uvedené naznačuje, že colné orgány potrebujú mať hospodársky subjekt, na ktorého delegujú časť svojich oprávnení, relevantne preverený a musia mu dôverovať. Nie všetky druhy zjednodušení sa ale viažu na splnenie kritérií pre Schválené hospodárske subjekty, ale sú aj také, o ktorých sa rozhodne priamo v priebehu colného konania.

Zjednodušenia, resp. zjednodušené postupy boli už imanentnou súčasťou Pôvodného Colného kódexu Spoločenstva, kde boli vytvorené podmienky pre existenciu neúplného colného vyhlásenia, zjednodušeného colného vyhlásenia a miestneho colného konania. Tieto zjednodušenia sú v právnej úprave Colného kódexu Únie nanovo upravené a zároveň rozšírené o ďalšie druhy.

Colný kódex Únie pozná nasledujúce druhy zjednodušení: 

 1. zjednodušené colné vyhlásenia,
 2. zjednodušenie vyhotovenia colných vyhlásení na tovar, ktorý patrí do rôznych nomenklatúrnych podpoložiek,
 3. centralizované colné konanie,
 4. zápis do evidencie deklaranta,
 5. samovymeriavanie.

Schválený hospodársky subjekt (SHS/AEO)

V rámci našich služieb ponúkame klientom pomoc pri získaní statusu tzv. schváleného hospodárskeho subjektu. Pre zákazníka v rámci našich služieb ponúkame:

 • kompletné spracovanie žiadosti o získanie statusu schváleného hospodárskeho subjektu,
 • spracovanie potrebných príloh k žiadosti,
 • zastúpenie počas celého priebehu konania,
 • komunikáciu s colnými orgánmi,
 • návrh opatrení na optimalizáciu procesov klienta súvisiacich s uplatňovaním colných predpisov,
 • konzultácie a poradenstvo po celú dobu spolupráce.

Čo je schválený hospodársky subjekt? Obvyklou definíciou tohto pojmu (anglicky Authorized Economic Operator) je „bezpečná súčasť dodávateľského reťazca, ktorý sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje činnostiam, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy“. Patriť sem tak môžu okrem iných výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia, dopravcovia a ďalší.

Status schváleného hospodárskeho subjektu so sebou nesie celý rad výhod, vrátane minimalizácie formalít vďaka možnosti používania zjednodušených colných postupov, menšieho množstva kontrol a získania značky kvality pre európskych i mimoeurópskych obchodných partnerov.

Žiadosť o status schváleného hospodárskeho subjektu zariaďujeme na všetky typy osvedčení:

 • typ C – pre subjekty využívajúce colné zjednodušené colné postupy;
 • typ S – pre subjekty žiadajúce o zjednodušenie colných kontrol na hraniciach colného územia EÚ;
 • typ F – kombinované osvedčenie.

Kontrola pri vývoze (tovar dvojitého použitia) 

Tovar s dvojakým použitím je podľa definície z európskej legislatívy tovar vrátane softvéru a technológie, ktoré sa môžu používať tak na civilné, ako aj na vojenské účely, a budú zahŕňať všetky tovary, ktoré sa dajú použiť tak na nevýbušné použitia, ako aj akúkoľvek pomoc pri výrobe jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení.

Európska a národná legislatíva zavádza zoznamy a striktné pravidlá pri vývoze tovaru s dvojakým použitím, licenčné povinnosti a sankcie v prípade nedodržania predpisov. Ide o mimoriadne citlivú agendu, pri ktorej takisto ponúkame podporu a pomoc.

DAC Consulting, spol. s r.o.

IČO: 36723894
DIČ: 2022301017

D-U-N-S® 722452815

Adresa:
Karadžičova 8/A
Bratislava – Ružinov
821 08

Telefón: viď naše kontakty

E-mail:
office@dacconsulting.sk

Web:
www.dacconsulting.sk