CBAM

Vitajte pri poradenstve pre Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM)

 

CBAM alebo po slovensky Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach poprípade hovorovo „Uhlíkové clo“ je jeden z mechanizmov Európskej únie na dosiahnutie cieľov Európskej únie znížiť emisie EÚ o minimálne 55 % do roku 2030. Bude tiež nabádať partnerské krajiny, aby zaviedli politiky stanovovania cien uhlíka zamerané na boj proti zmene klímy. Na tento účel sa CBAM zameriava na dovoz vymedzených druhov tovaru s vysokými emisiami uhlíka. Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach sa vzťahuje na tieto druhy tovarov: Cement, Hliník, Hnojivá, Elektrická energia, Železo a oceľ.

 

Dôležité informácie pri problematike CBAM: Prechodné obdobie a Konečné obdobie

 

 1. Prechodné obdobie CBAM
 • Počas prechodného obdobia, ktoré slúži najmä na zber dát,  sa bude mechanizmus CBAM uplatňovať len ako Oznamovacia povinnosť pre dovozcov alebo nepriamych colných zástupcov (Oznamujúcich deklarantov) bez toho, aby bolo „uhlíkové clo“ splatné.
 • Aktuálne sa nachádzame v prechodnom období, ktoré  začalo 1. októbra 2023 a končí 31. decembra 2025.
 • Prvý najaktuálnejší termín je/bol 31. január 2024, do tohto dátumu je/bolo nutné poslať prvú štvrťročnú Správu o CBAM. Ďalšie Správy o CBAM sa vždy podajú do konca kalendárneho mesiaca po skončení príslušného štvrťroku napr. za obdobie od 1. januára 2024 do 31. marca 2024 sa podá do konca mesiaca apríl 2024.

 

 1. Konečné obdobie CBAM
 • Od začiatku roku 2026 sa začne s predajom CBAM certifikátov, ktoré budú predávané členskými štátmi Schváleným deklarantom usadeným v danom členskom štáte. Cena certifikátov sa bude odvíjať od EU ETS (Európskeho systému na obchodovanie s emisiami) a meniť sa bude na týždennej báze.
 • Schválený deklarant do 31. mája každého kalendárneho roku a po prvýkrát v roku 2027, odovzdá vyhlásenie (správa) za rok 2026 spolu s takým počtom certifikátov, ktorý zodpovedá deklarovaným emisiám podľa správy podanej za daný rok.

 

Ponuka našich špecializovaných služieb pri problematike CBAM

 

 1. Analýza
 • Vykonávame analýzu vašich dovážaných tovarov, aby sme zabezpečili úplný súlad s CBAM a príslušnými environmentálnymi predpismi.
 • Poskytujeme poradenstvo a stratégie na zlepšenie koordinácie vás a vašich obchodných partnerov za cieľom eliminácie sankcií.

 

 1. Komplexné poradenstvo v CBAM
 • Poskytujeme analýzu a interpretáciu regulácií CBAM, aby sme zabezpečili, že vaše podnikanie je nielen v súlade s právnymi predpismi, ale aj efektívne čelí novým výzvam.
 • Poradenstvo v oblasti optimalizácie procesov a postupov s cieľom minimalizovať potencionálne finančné a operačné dopady CBAM.

 

 1. Školenia
 • Príprava a usmernenie pre úspešné zvládnutie prechodného obdobia a vstup do plného režimu CBAM.
 • Priebežné dopĺňanie informácií a aktualizácie v súlade s platnou legislatívou.

 

 1. Zastupovanie a komunikácia s úradmi a príprava štvrťročných Správ o CBAM
 • Poskytujeme služby registrácie do Prechodného registra CBAM
 • Príprava a podanie pravidelných štvrťročných Správ o CBAM