Zastupovanie


Zastupovanie v colnom konaní 

Je potrebné rozlišovať colné konanie od iných konaní podľa colných predpisov. Colné konanie je totiž definované ako konanie, ktorého účelom je rozhodnúť, či a za akých podmienok sa tovar, ktorý sa dováža, vyváža alebo prepravuje cez colné územie únie, prepúšťa do navrhovaného colného režimu alebo do spätného vývozu a teda ide o konanie vzťahujúce sa na konkrétnu zásielku tovaru pri dovoze, tranzite a vývoze tovaru, ktoré sa začína podaním colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze a končí sa prepustením tovaru do navrhovaného colného režimu alebo spätného vývozu.

Okrem colného konania však colné predpisy umožňujú celý rad ďalších konaní podľa colných predpisov, ako sú konania o žiadostiach o colné povolenia alebo deliktuálne konania. Pri týchto konaniach poskytujeme službu zastúpenia tiež, avšak nemožno to považovať za zastupovanie pri colných konaniach.

Zastupovanie v colnom konaní rozlišujeme priame a nepriame.

Nie sme klasická colno-deklaračná spoločnosť, ktorá by sa špecializovala iba na colnú deklaráciu, avšak klienti, ktorým poskytujeme poradenstvo v oblasti cla, DPH pri dovoze a spotrebných daniach nás často oslovujú s požiadavkou na vybavenie colného konania v konkrétnom konzultovanom prípade. Väčšinou teda colné zastúpenie poskytujeme v špecifických prípadoch, ktoré si vyžadujú konzultácie s colníkmi a inými inštitúciami, hlbšie znalosti colnej a daňovej problematiky a osobitný prístup.

Medzi takéto prípady, kedy radi poskytneme konzultácie a colné zastúpenie v colnom konaní, patrí napr.:

  • dovoz a vývoz elektriny a dovoz a vývoz plynu, kde disponujeme potrebným know how a vieme poskytnúť zastúpenie a konzultácie slovenským, aj zahraničným subjektom,
  • dovoz osobitného tovaru s oslobodením od cla a prípadne aj od DPH,
  • prepustenie tovaru do colného režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla.

Samozrejme v závislosti od prípadu vieme prevziať colné zastúpenie aj v iných prípadoch, prípadne sprostredkovať colné zastúpenie spolupracujúcou špecializovanou colno–deklaračnou spoločnosťou.


Zastupovanie v iných konaniach podľa colných predpisov

Okrem samotných colných konaní, ktorých predmetom je konkrétna transakcia s tovarom a účelom je prepustenie tovaru do navrhovaného colného režimu alebo spätného vývozu, colné predpisy upravujú mnohé ďalšie konania, umožňujúce uplatňovať colné predpisy alebo ukladajúce konkrétne povinnosti.

Vzhľadom na zložitosť  a komplexnosť colnej problematiky je vysoko pravdepodobné, že pri uplatňovaní colných predpisov budete potrebovať konzultácie a zastúpenie. Máme špecializované vedomosti a bohaté skúsenosti pri zastupovaní subjektov pri žiadostiach o rôzne typy povolení, osvedčení, ale aj pri zastupovaní subjektov v deliktuálnych konaniach alebo v konaniach o odňatí povolenia alebo osvedčenia alebo zastupovanie v odvolacom konaní.

Medzi príklady iných konaní podľa colných predpisov, v ktorých by ste mohli potrebovať zastúpenie, by sme mohli zaradiť nasledovné konania:

  • povolenie zjednodušených postupov,
  • povolenie osobitných colných režimov (Aktívny zušľachťovací styk, Pasívny zušľachťovací styk, Dočasný sklad, Colné uskladnenie, Dočasné použitie, Konečné použitie),
  • upustenie od poskytnutia zábezpeky,
  • osvedčenie SHS/AEO,
  • povolenie odkladu platby colného dlhu, povolenie splátok colného dlhu, povolenie iného spôsobu platby colného dlhu,
  • colný priestupok, colný delikt.

Zastupovanie pri kontrole po prepustení tovaru (pri následnej kontrole)

Colné orgány majú oprávnenie oznámiť subjektu, ktorý realizuje dovoz, vývoz, tranzit alebo uplatňuje iný osobitný colný režim, začatie kontroly po prepustení tovaru. Tieto kontroly sú označované aj ako následné kontroly, pretože sa uskutočňujú až po uskutočnení colného konania, pričom sa kontroluje určité obdobie alebo určitý balík transakcií. Už od momentu oznámenia začatia tejto kontroly odporúčame vyhľadať profesionálne zastúpenie expertami na colné právo, ktoré zastúpenie poskytujeme v spolupráci s advokátmi v advokátskej kancelárii Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

Od výsledku kontroly po prepustení závisia ďalšie konzekvencie, ktorými môžu byť v tom horšom prípade dovymeranie colného dlhu a sankcie za colný delikt a v tom najhoršom prípade aj trestné stíhanie.

Z uvedeného dôvodu potrebuje kontrolovaný subjekt poznať, aké sú jeho oprávnenia, povinnosti a aké sú oprávnenia a povinnosti kontrolnej skupiny, potrebuje si nastaviť procesnú taktiku, ciele a využiť všetky prostriedky obrany.

So zastupovaním pri kontrolách po prepustení tovaru (následných kontrolách) máme bohaté skúsenosti, mnohé spory sme v spolupráci s advokátskou kanceláriou Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. úspešne dotiahli až po rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky so silou judikátu ovplyvňujúceho rozhodovanie a prax v obdobných prípadoch.

DAC Consulting, spol. s r.o.

IČO: 36723894
DIČ: 2022301017

D-U-N-S® 722452815

Adresa:
Karadžičova 8/A
Bratislava – Ružinov
821 08

Telefón: viď naše kontakty

E-mail:
office@dacconsulting.sk

Web:
www.dacconsulting.sk