Poradenstvo v oblasti spotrebný daní


Vzhľadom na množstvo špecifík, povinností a oprávnení spojených so správou spotrebných daní, subjekty obchodujúce s predmetmi spotrebných daní, resp. prepravujúce predmety SPD musia byť dostatočne zorientované v problematike, aby mohli využívať oprávnenia a plniť svoje povinnosti. Sankcie a iné právne dôsledky porušenia zákona, resp. podmienok povolení sú pre daňové subjekty tak závažné, až fatálne, že poradenstvo v tejto oblasti, poskytované skúsenými expertmi na problematiku SPD, sa javí ako nevyhnutné.   


Spotrebná daň z alkoholických nápojov 

Zdaňovanie alkoholických nápojov spotrebnou daňou je upravené zákonom č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.  

Alkoholickým nápojom je lieh, víno, medziprodukt a pivo. Zákon obsahuje spoločné ustanovenia pre alkoholické nápoje a osobitné ustanovenia pre lieh, pivo, víno a medziprodukt. Daňové subjekty zvyčajne potrebujú pomoc a zastúpenie pri povolení na prevádzkovanie daňového skladu, získaní registrácie oprávneného príjemcu, zaradení do evidencie užívateľských podnikov, získaní registrácie registrovaného odosielateľa, kategorizácii alkoholických nápojov na účely uplatnenia sadzieb spotrebných daní, pri poradenstve k oslobodeniu od spotrebnej dane, pri posúdení vzniku daňovej povinnosti, v konaní o vyrubení dane, pri posúdení možnosti vrátenia dane, denaturácii liehu, meraní a zisťovaní množstva liehu, pri problematike pestovateľských páleníc ovocia, označovaní spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou známkou, pri získaní povolenia na predaj alebo oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu a v prípade zistenia porušenia aj v konaniach o správnych deliktoch.  

V prípade potreby konzultácií, zastupovania, analýz, stanovísk vo vyššie uvedených oblastiach ale aj v ostatných neuvedených oblastiach týkajúcich sa správy spotrebnej dane z alkoholických nápojov ale aj výroby a uvádzania liehu na trh (zákon č. 467/2002 Z. z.) sme Vám k dispozícii.  


Spotrebná daň z tabakových výrobkov 

Zdaňovanie tabakových výrobkov spotrebnou daňou je upravené zákonom č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.  

Daňové subjekty zvyčajne potrebujú pomoc a zastúpenie pri povolení na prevádzkovanie daňového skladu, získaní registrácie oprávneného príjemcu, získaní registrácie registrovaného odosielateľa, kategorizácii tabakových výrobkov na účely uplatnenia sadzieb spotrebných daní, pri poradenstve k oslobodeniu od spotrebnej dane, pri posúdení vzniku daňovej povinnosti, v konaní o vyrubení dane, pri posúdení možnosti vrátenia dane, zákaze predaja, vedení evidencií, označovaní tabakových výrobkov kontrolnou známkou, a v prípade zistenia porušenia daňových predpisov aj v konaniach o správnych deliktoch.  

V prípade potreby konzultácií, zastupovania, analýz, stanovísk vo vyššie uvedených oblastiach ale aj v ostatných neuvedených oblastiach týkajúcich sa správy spotrebnej dane z tabakových výrobkov sme Vám k dispozícii.  


Spotrebná daň z minerálneho oleja 

Zdaňovanie minerálnych olejov spotrebnou daňou je upravené zákonom č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.  

Daňové subjekty zvyčajne potrebujú pomoc a zastúpenie pri povolení na prevádzkovanie daňového skladu, získaní registrácie oprávneného príjemcu, zaradení do evidencie užívateľských podnikov, získaní registrácie registrovaného odosielateľa, získaní statusu obchodníka s vybraným minerálnym olejom, získaní statusu distribútora pohonných látok, predajcu pohonných látok, pri výrobe a nakladaní s indikačnou látkou, kategorizácii minerálnych olejov na účely uplatnenia sadzieb spotrebných daní, vrátane zvýhodnenej sadzby dane na minerálny olej s obsahom biogénnej látky, pri poradenstve k oslobodeniu od spotrebnej dane, pri posúdení vzniku daňovej povinnosti, v konaní o vyrubení dane, pri posúdení možnosti vrátenia dane, vedení evidencií a v prípade zistenia porušenia daňových predpisov aj v konaniach o správnych deliktoch.  

V prípade potreby konzultácií, zastupovania, analýz, stanovísk vo vyššie uvedených oblastiach ale aj v ostatných neuvedených oblastiach týkajúcich sa správy spotrebnej dane z minerálneho oleja sme Vám k dispozícii.  


Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu 

Zdaňovanie elektriny, uhlia a zemného plynu spotrebnou daňou je upravené zákonom č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu znení neskorších predpisov.  

Daňové subjekty zvyčajne potrebujú pomoc a zastúpenie pri registrácii platiteľa dane z elektriny, registrácii platiteľa dane z uhlia, registrácii platiteľa dane zo zemného plynu, registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny, registrácii oprávneného spotrebiteľa uhlia, registrácii oprávneného spotrebiteľa zemného plynu, pri poradenstve k oslobodeniu od spotrebnej dane, pri posúdení vzniku daňovej povinnosti, v konaní o vyrubení dane, pri posúdení možnosti vrátenia dane, vedení evidencií a v prípade zistenia porušenia daňových predpisov aj v konaniach o správnych deliktoch.  

V prípade potreby konzultácií, zastupovania, analýz, stanovísk vo vyššie uvedených oblastiach ale aj v ostatných neuvedených oblastiach týkajúcich sa správy spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu sme Vám k dispozícii.  

DAC Consulting, spol. s r.o.

IČO: 36723894
DIČ: 2022301017

D-U-N-S® 722452815

Adresa:
Karadžičova 8/A
Bratislava – Ružinov
821 08

Telefón: viď naše kontakty

E-mail:
office@dacconsulting.sk

Web:
www.dacconsulting.sk